ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ-ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਕਿਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਅੰਗ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨਾ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਟ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਛਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨਗੁਇਨਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ।
 2. ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਹਰਨੀਆ: ਨਾਭੀਨਾਲ ਹਰਨੀਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀ ਨਾਭੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 3. ਫੈਮੋਰਲ ਹਰਨੀਆ: ਫੀਮੋਰਲ ਹਰਨੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀ ਕਮਰ ਜਾਂ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 4. ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਨੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉੱਲੀ ਜਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ
 • ਮਤਲੀ
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਸੋਜ

ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨੀਆ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਖਤ ਕਸਰਤ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ)
 • ਕਬਜ਼
 • ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ
 • ਸੱਟ
 • ਗਰਭ
 • ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਪੌਪ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਭਰਨਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਮਤਲੀ, ਬੁਖਾਰ, ਦਰਦ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰੀਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਰਿਪੇਅਰ, ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਰਿਪੇਅਰ।

ਹਾਇਟਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ:

ਹਰਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1. ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਕੇਸ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ