ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਫਿਸਟੁਲਾ

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ, ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਆਦਿ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ

ਇਹ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਐਨੋਰੇਕਟਲ ਫਿਸਟੁਲਾ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਰੇਕਟੋਵੈਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ

ਇਹ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।

ਐਨੋਵਾਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੋਵਾਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ

ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਫਿਸਟੁਲਾ

ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਸੀਕੌਟਰਾਈਨ ਫਿਸਟੁਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ vesicovaginal fistula ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰੇਥਰੋਵੈਜਿਨਲ ਫਿਸਟੁਲਾ ਯੂਰੇਥਰਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ

ਐਂਟਰੋਐਂਟਰਲ ਫਿਸਟੁਲਾ: ਇਹ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Enterocutaneous or Colocutaneous fistula: ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਾਗ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
 • ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਫਿਸਟੁਲਾਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਲਣ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਗ
 • ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਲ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਕਾਸ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਦਸਤ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਜਲਣ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
 • ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • ਟੱਟੀ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਜ਼ ਬਾਥ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਿੱਟਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ 100,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਫਿਸਟੁਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੇਪਸਿਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।

. ਕੀ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਫਿਸਟੁਲਾ ਘੱਟ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

. ਕੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫਿਸਟੁਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ