ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇਲਿਥਿਆਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-

 1. ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰੀ- ਪੀਲੇ-ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜੋ 80% ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 2. ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਥਰ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੱਗਰੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ-

 • ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ (ਸੱਜੇ) ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ
 • ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸ੍ਪੇਕ੍ਟ੍ਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
 • ਠੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਫਿੱਕੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
 • ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਲ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-

 1. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕੁਝ ਅੰਤਰੀਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 3. ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਪਥਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

 • ਲਿੰਗ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਉਮਰ- ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਭਾਰ-ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਮਾੜੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ - ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਥਰੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਲਈ ਬੀਤਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਡੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਗਠਨ- ਕਈ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ
 • ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

ਪਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 1. ਦਵਾਈਆਂ- ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 2. ਸਰਜਰੀ- ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860-500-2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ