ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਗੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਜਾਂ ਲੇਸਦਾਰ ਕੰਧ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫਟਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦਰਾੜ ਚਮਕਦਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ, ਦਰਾੜ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 1. ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਲਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਰ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ।
 2. ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਥਰੂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ.
 3. ਸ਼ੌਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ।
 4. ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ.
 5. ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ.

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕਬਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 1. ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਸਤ
 2. ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਿਆ.
 3. ਗੁਦਾ ਮੇਲ
 4. ਆਂਤੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਭਾਵ, ਕਬਜ਼
 5. ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਟੱਟੀ
 6. ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਜਣੇਪਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 1. ਕ੍ਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 2. STIs ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਫਿਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਪੀਜ਼
 3. ਤਪਦ
 4. ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ
 5. ਗੁਦਾ ਕਸਰ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ1860-500-1066 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 1. ਐਨੋਸਕੋਪੀ: ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲੀ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।
 2. ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਕੌਲਨ, ਗੁਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਟਿਊਬ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 3. ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ: ਇਹ ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਟੱਟੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਤਰਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ।
 • ਇੱਕ ਸਿਟਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੋਖਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਅਤਰ ਦੀ ਸਤਹੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਲਿਡੋਕੇਨ ਵਰਗੇ ਟੌਪੀਕਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਬੋਟੂਲਿਨਮ ਟੌਕਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੜਵੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੜਵੱਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ:

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ?

ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੜਵੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ 6 ਤੋਂ 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ