ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐੰਡੇਂਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੁੰਨੀ ਗੰਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਅਪੈਂਡਿਕਸਟੋਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸਟੋਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਿਕਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਕਾ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਐਪੈਂਡੀਸਾਈਟਸ ਹੈ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਕਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਕਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

 • ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਖੋਲ੍ਹੋ
  ਓਪਨ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਿਕਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਚੀਰਾ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ
  ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟਿਊਬ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੱਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਪੈਂਡੇਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 •  ਇੱਕ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਨੇੜੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

1. ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਘੱਟ ਦਰਦ
 • ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾਗ
 • ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ

2. ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੈਂਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
 • ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ

3. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ?

ਹਾਂ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ