ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਲਾਜ (BPH)

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਲਾਜ (BPH) ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਲਾਜ (BPH)

ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਆਰਾਮ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਰਾਤ ਨੂੰ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 • ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਯੂਰੇਥਰਾ ਦਾ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣਾ
 • ਆਸਪਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਪੱਥਰ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ
 • ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਉਮਰ: ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ: ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈ: ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਅਲਫ਼ਾ-ਬਲੌਕਰ, 5-ਅਲਫ਼ਾ ਰੀਡਕਟੇਜ ਇਨ੍ਹੀਬੀਟਰਸ, ਮਿਸ਼ਰਨ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਟੈਡਾਲਾਫਿਲ ਹਨ। 
 • ਸਰਜਰੀ: ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
 • ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ: ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਐਨੂਕਲੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਐਬਲੇਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। 
 • ਇਮੋਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20370087

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੋਕ, ਹੈਮੇਟੂਰੀਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ