ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ (ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਦਰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਪੱਥਰ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਕੈਨ (CT) ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਧਾਰਨ
 • ਆਵਰਤੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਪੇਲਵਿਕ ਦਰਦ
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
 • ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
 • ਛੋਟੇ ਟਿਊਮਰ ਹਟਾਓ
 • ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰੋ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੰਤੁਲਨ, ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਮਿਆਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ
 • ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ
 • ਸੁਪਰਾਪੁਬਿਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 • ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ
 • ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
 • ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂਤਰ - ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 • ਲਾਗ - ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਟਾਣੂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਬੁਖਾਰ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ-ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ। 
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
 • ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੋਕ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨਾ ਹਨ।

ਕੀ ureteroscope cystoscope ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਯੂਰੇਟਰੋਸਕੋਪ ਅਤੇ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ureteroscope ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ureters ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ