ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ (ਯੂਰੇਥਰਾ) ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ (ਪੀਵੀਪੀ) ਦਾ ਫੋਟੋ-ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਜ਼ਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 • ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ (ਹੋਲਪ): ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 • ਹੋਲਮੀਅਮ ਲੇਜ਼ਰ ਐਨਕੁਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ (HoLEP): ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
 • ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਆਵਰਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (UTIs)
 • ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ 
 • ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਲੰਬੇ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸੰਭਾਵਿਤ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਹ ਲਈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਯੂਰੇਥਰਾ ਦਾ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣਾ
 • ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ
 • ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ
 • ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ
 • ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
 • ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ

ਸਿੱਟਾ

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸਰਜਰੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/prostate-laser-surgery/about/pac-20384874

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321190

ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਦ-ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ BHP ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ